1.
Tuấn PA. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim chụp cắt lớp vi tính. YDLS [Internet]. 8 Tháng Tám 2019 [cited 8 Tháng Chạp 2021];14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/73