1.
Hoàng NH, Trung NQ, Dung NTK, Hà LN. Mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương di căn xương trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thư. YDLS [Internet]. 28 Tháng Sáu 2019 [cited 1 Tháng Chạp 2021];14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/69