1.
TuấnPA, ViệnMV. Đặc điểm hình ảnh u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ trên cộng hưởng từ đối chiếu với típ mô bệnh và giai đoạn bệnh. YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 28 Tháng Giêng 2022];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/417