HuyNguyễn Quang, và KhươngKiều Văn. “Nghiên cứu điểm thuốc vận mạch - cường Tim Sau phẫu thuật Thay Van Hai Lá”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 14, 2019). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/91.