ThụVũ Đức, Bích Nguyễn Ngọc, và Tuấn Nguyễn Anh. “Kết Quả sớm phẫu thuật nội Soi kết hợp nội Soi đường mật Và tán sỏi điện thủy lực điều trị sỏi đường mật chính”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Mười 4, 2019). Truy cập Tháng Giêng 21, 2022. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/90.