DựNguyễn Ngọc, KínhNguyễn Quốc, và ThùyLưu Quang. “Đánh Giá mối tương Quan Và sự Phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 Và EtCO2 ở bệnh nhân Sau mổ Tim mở tại Bệnh viện Việt Đức”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 26, 2019). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/89.