YênNguyễn Trọng, và LânĐặng Hoài. “Đánh Giá kết Quả phẫu thuật điều trị xuất huyết tiểu não tự phát”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 6, 2019). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/87.