NinhNguyễn Đức, KỳThái Doãn, GhiNguyễn Hải, và QuangNguyễn Ngọc. “Đặc điểm lâm sàng Và hình ảnh nội Soi chảy máu Tiêu Hoá Do loét Dạ dày Tá tràng ở bệnh nhân Có dùng thuốc chống huyết khối”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 16, no. 5 (Tháng Bảy 31, 2021). Truy cập Tháng Giêng 28, 2022. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/801.