TuấnPhùng Anh. “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh U tuyến ức Trên Phim chụp cắt lớp Vi tính”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 4 (Tháng Tám 8, 2019). Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/73.