HoàngNguyễn Hải, TrungNguyễn Quang, DungNguyễn Thị Kim, và HàLê Ngọc. “Mối Liên Quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương Di căn xương Trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân Ung Thư”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 4 (Tháng Sáu 28, 2019). Truy cập Tháng Chạp 8, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/69.