Phương Tô Thanh. “Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ Xuyên sọ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 4 (Tháng Bảy 19, 2019). Truy cập Tháng Chạp 7, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/62.