CườngNguyễn Thái, TốtNguyễn Hồng, TuấnNguyễn Thanh, và HiênMai Xuân. “Đánh Giá bước đầu Vai Trò của Procalcitonin Trong định hướng dừng kháng Sinh ở bệnh nhân Viêm phổi thở máy ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 5 (Tháng Mười-Một 25, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/528.