NguyênTạ Thị, và Hưng Nguyễn Duy. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và sự hiện diện của tụ cầu vàng Trong các tổn thương trứng Cá bọc”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 7 (Tháng Mười-Một 29, 2020): 27-32. Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/434.