TuấnPhùng Anh, và NgọcNguyễn Văn. “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giãn Phế quản Trên cắt lớp Vi tính”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Chạp 8, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/425.