LamNguyễn Đức, và ĐàoLê Thị Anh. “So sánh tác dụng không Mong muốn của gây Tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Ropivacain - Fentanyl với Bupivacain - Fentanyl để giảm đau Trong chuyển Dạ đẻ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/412.