CungLê Xuân, và NgânNguyễn Đình. “Đánh Giá kết Quả điều trị đục thể thủy Tinh Sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật Phaco”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Giêng 28, 2022. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/399.