Hồng AnhThân, và Đình CẩmTrương. “Khảo sát mối Liên Quan giữa kiểm soát huyết áp với tình trạng hoạt động chức năng ở người Cao tuổi”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/362.