Văn Chủ Nguyễn. “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của Ung Thư Vú Type phân tử lòng ống ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/360.