Tiến QuangNguyễn, và Quốc HoànChử. “Đánh Giá kết Quả của miệng nối Bên tận Sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị Ung Thư trực tràng ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/356.