Trường GiangNguyễn, và Trung KiênNguyễn. “Rối loạn đông máu Và mối Liên Quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/354.