Đình NgânNguyễn, và Xuân CungLê. “Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời Gian liền biểu Mô ở mắt loét giác mạc Khó hàn gắn được điều trị ghép màng ối Thay Thế”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/351.