Minh XuânNgô. “So sánh sự phát triển thể chất của Trẻ Sinh Ra Theo phương thức chuyển phôi tươi Và chuyển phôi trữ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/350.