Thị Khánh TườngTrần. “So sánh tỷ lệ tiệt trừ Helicobacter Pylori của phác đồ 4 thuốc chứa Levofloxacin với phác đồ 3 thuốc chứa Levofloxacin ở bệnh nhân thất bại với phác đồ 3 thuốc chuẩn ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/337.