Đình CẩmTrương, và Tiến Trọng NghĩaHoàng. “Tương Quan giữa đặc điểm lâm sàng với bất thường phản Xạ H Trên điện Cơ ở bệnh nhân đau rễ thần Kinh tọa Do thoát vị đĩa đệm”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/336.