Đặng Phương ChiBùi, và Đặng Minh TríBùi. “Nghiên cứu mối Liên Quan giữa Giai đoạn bệnh, AFP, AFP-L3, Siêu âm, CT xoắn ốc 3 Thì với dấu ấn HBsAg ở bệnh nhân Ung Thư biểu Mô Tế bào Gan ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/334.