Văn ChiếnĐỗ, Thành HuyNguyễn, và Nguyên SơnPhạm. “Bệnh Tim mạch Trong đại dịch COVID-19 ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 8, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/329.