MinhP. N., Nghĩa Đinh V., và SơnN. T. “Nghiên cứu giải phẫu định Khu nhánh thái dương của dây thần Kinh mặt ở người Việt trưởng thành”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 5, Tháng Tám 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/96.