NguyênT. T., và Hưng N. D. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và sự hiện diện của tụ cầu vàng Trong các tổn thương trứng Cá bọc”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 7, Tháng Mười-Một 2020, tr 27-32, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/434.