HưngN. M., HùngT. T., BằngN. V., BaN. V., ChuyênN. V., và QuangL. B. “Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng Khu vực Biên giới Tây Nguyên”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/420.