LamN. Đức, và ĐàoL. T. A. “So sánh tác dụng không Mong muốn của gây Tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Ropivacain - Fentanyl với Bupivacain - Fentanyl để giảm đau Trong chuyển Dạ đẻ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/412.