CungL. X., và NgânN. Đình. “Đánh Giá kết Quả điều trị đục thể thủy Tinh Sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật Phaco”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/399.