Tuấn KhoaB., Thu HàL., Quốc BảoD., Đức SơnN., Thị Thuỳ LinhN., Thị HuyềnT., Thị QuếL., và Trà MiN. “Đánh Giá thực trạng phẩm chất của đội Ngũ cán bộ quân Y công tác tại Bệnh viện Quân Y 2018-2019 ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/361.