Văn Chủ N. “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của Ung Thư Vú Type phân tử lòng ống ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/360.