Đình NgânN., và Xuân CungL. “Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời Gian liền biểu Mô ở mắt loét giác mạc Khó hàn gắn được điều trị ghép màng ối Thay Thế”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/351.