Minh XuânN. “So sánh sự phát triển thể chất của Trẻ Sinh Ra Theo phương thức chuyển phôi tươi Và chuyển phôi trữ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/350.