Đình CẩmT., và Tiến Trọng NghĩaH. “Tương Quan giữa đặc điểm lâm sàng với bất thường phản Xạ H Trên điện Cơ ở bệnh nhân đau rễ thần Kinh tọa Do thoát vị đĩa đệm”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/336.