Văn Chiến Đỗ, Thành HuyN., và Nguyên SơnP. “Bệnh Tim mạch Trong đại dịch COVID-19 ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/329.