[1]
MinhP. N., Nghĩa Đinh V., và SơnN. T., “Nghiên cứu giải phẫu định khu nhánh thái dương của dây thần kinh mặt ở người Việt trưởng thành”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.