[1]
DựN. N., KínhN. Q., và ThùyL. Q., “Đánh giá mối tương quan và sự phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 và EtCO2 ở bệnh nhân sau mổ tim mở tại Bệnh viện Việt Đức”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.