[1]
TrungN. Đình, TốtN. H., NhậtN. Đức, NgaD. T., và AnhT. D., “Đánh giá giá trị một số thang điểm dự báo tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.