[1]
TienL. V., HoaN. T., ThaoP. M., GiangL. T., và NghiaD. V., “Posner-schlossman syndrome in Vietnam: A retrospective review study”, YDLS, vol 15, số p.h Tiếng Anh, tháng 4 2021.