[1]
TuấnP. A., “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim chụp cắt lớp vi tính”, YDLS, vol 14, số p.h 4, tháng 8 2019.