[1]
Tuấn Nghĩa Đặng, “Tổn thương động mạch vú trong sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp”, YDLS, vol 15, số p.h 8, tháng 8 2020.