[1]
MinhP. N., Nghĩa Đinh V., SơnN. T., và HảiL. T. T., “Một số đặc điểm giải phẫu và định khu nhánh thái dương thần kinh mặt đoạn ngoài tuyến mang tai ở người Việt trưởng thành”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.