[1]
SơnP. T., “Vai trò điện tim bề mặt trong đánh giá vị trí ngoại tâm thu thất nguyên phát xuất phát từ đường ra thất phải”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.