[1]
ThanhN. X., ThắngP., HuyềnV. T. T., và AnhN. T., “So sánh trắc nghiệm đánh giá nhận thức Montreal với trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu trong sàng lọc sa sút trí tuệ”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.