[1]
AnhB. T. V., “Laser quang động trong điều trị tân mạch dưới võng mạc vùng hoàng điểm do các bệnh ngoài thoái hoá hoàng điểm tuổi già”, YDLS, vol 13, số p.h 5, tháng 11 2018.