[1]
NguyênT. T. và Hưng N. D., “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và sự hiện diện của tụ cầu vàng trong các tổn thương trứng cá bọc”, YDLS, vol 13, số p.h 7, tr 27-32, tháng 11 2020.