[1]
HưngN. M., HùngT. T., BằngN. V., BaN. V., ChuyênN. V., và QuangL. B., “Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.