[1]
MinhN. T., LâmQ. H., và TiếnN. V., “Tỷ lệ hình thành và chất lượng phôi nang trong nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy thấp”, YDLS, vol 13, số p.h 4, tháng 10 2018.